ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายโชคชัย แก้วป่อง

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน