ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือราชการ