ที่มาของกลุ่มงานจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๘ ได้กำหนดให้กลุ่มงานจริยธรรมหรือส่วนงานที่มีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ประกอบกับข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข่อ ๔(๒) กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการกำหนดให้มีกลุ่มงานจริยธรรม โดยมีกรอบอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านจริยธรรม และข้อ ๑๑ กำหนดให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมมีหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรมและสำนักงาน ก.พ. ได้ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม กรณีส่วนราชการที่มีการจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๗ (ฉบับเดิม) ให้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มงานจริยธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)