ที่มาของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

        กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งขื่นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 โดยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 17 ซึ่งบัญญัติให้จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนราชการ โดยขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความอิสระ โดยมีข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไป เป็นหัวหน้ากลุ่ม และดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดูแลส่งเสริมให้การประพฤติปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)