โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  และบรรยายพิเศษแนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต รวมถึงการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โครงการจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน 76 คน ส่วนกลาง จำนวน 13 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 99 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทัศนคติรู้จักการเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)