โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ ได้ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ในสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน ๗๖ คน ส่วนกลาง จำนวน ๑๓ คน รวมกลุ่มเป้าหมาย ๘๙ คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน ๗ คน รวมทั้งสิ้น ๙๖ คน โดยผลการดำเนินงานโครงการ มีดังนี้

– วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ณ ห้อง BB ๒๐๑ (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และเดินทางไป อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี และการบริหารจัดการโฮมสเตย์โดยระบบ Airbnb  ณ “บ้านไร่กาแฟ” อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

 

 

– วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ การศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา“โคก หนอง นาโมเดล” สวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี รับฟังการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน การออกแบบพื้นที่การเกษตร การบริหารจัดการน้ำ และศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี รับฟังการถ่ายทอดความรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำเกษตรแบบผสมผสาน การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

 

 

– วันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ การฝึกพระกรรมฐานมโนมยิทธิ ณ วัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี การทำวัตรเช้า การทำวัตรเย็น และเจริญพระกรรมฐาน และการสนทนาธรรมเรื่อง “จริยธรรมข้าราชการ” โดยพระอาจารย์วิทยากรวัดจันทาราม (ท่าซุง)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)