กิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการฯส่วนกลาง

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการฯส่วนกลาง ณ ห้องสัมมนา 3003 กรมการพัฒนาชุมชน โดยช่วงเช้ามีการบรรยายเรื่อง “จริยธรรมข้าราชการ” โดยพระมหานภันต์ สันติภัทโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ช่วงบ่ายบรรยายเรื่อง “การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยนายพิเศษ นาคะพันธุ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.

(Visited 1 times, 1 visits today)