การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง War Room กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายประภาศ บุญยินดี ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาการดำเนินงานเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)