การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ Copy

วันอังคารที่​ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.​ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน​ ครั้งที่​ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๐๐๑ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 6 คน ผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ จำนวน 3 คน ผ่านระบบ Line Meeting โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุม  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน​ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

การสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ความก้าวหน้าโครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม(The Icon)

๔.๒ ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการของหน่วยงานในสังกัด

๔.๓ ความก้าวหน้าการจัดทำหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรมอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา

– การจัดทำร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอื่น ๆ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)