การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561

นายประภาศ บุญยินดี ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เพื่อติดตาม และให้คำปรึกษาการดำเนินงานเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมี กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมฯ ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน 

(Visited 1 times, 1 visits today)