หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0415/ว 910 ลว 10 มีนาคม 2565 รื่องการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ส่งส่วนกลาง)

15 March 2565 /

16:14 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือกรมการพัฒนาชุมชนที่ มท 0415/ว 908 ลว. 10 มีนาคม 2565 รื่องการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (ส่งจังหวัด)

15 March 2565 /

16:02 น. /

ดาวน์โหลด