คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

นายประภาศ บุญยินดี

ประธานกรรมการ

นายโชคชัย แก้วป่อง

เลขานุการและกรรมการฯ

นายมนูญ สอนเกิด

กรรมการ

นางสาวปรียา โสภณา

กรรมการ

นายไพบูลย์ บูรณสันติ

กรรมการฯ

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม

กรรมการ

(Visited 1 times, 1 visits today)