คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

director

-ตำแหน่งว่าง-

ประธานกรรมการฯ

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา

เลขานุการและกรรมการฯ

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช

กรรมการ

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม

กรรมการ

นายวสันต์ ถนอมทรัพย์

กรรมการฯ

นายสินชัย ถนอมสิน

กรรมการฯ

นางสาวสุพัตรา วันนู

กรรมการฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)