วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

“กรมการพัฒนาชุมชนมีข้าราชการที่ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการให้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของประชาชน “

พันธกิจ

๑. ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม

๒. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ
๓. คุ้มครองข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้ได้รับความเป็นธรรม

 

เป้าประสงค์

๑. ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม

๒. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากข้าราชการ

๓. ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)