โครงสร้าง/บุคลากร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นางวราพรรณ บุญวัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

นางสาวจงกลนี งามทรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายมณฑล โภคะสุวรรณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1 times, 1 visits today)