ติดต่อเรา

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๔๗ , ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๐๒
(Visited 1 times, 1 visits today)