การส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรักษาจริยธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม และข้อกำหนดจริยธรรม ก.ม.จ. เห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำหนดนโยบาย วางแผน และดำเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ ก.ม.จ. จึงได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐) และแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ พร้อมทั้งให้หน่วยงานใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานต่อไป รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ 2565

2. แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)