การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมีเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรม และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยการประเมินองค์กรคุณธรรมให้ใช้ผลประเมินองค์กรในสังกัดที่ไม่ต่ำกว่าสำนัก/กองหรือเทียบเท่ามาประกอบการประเมินองค์กรคุณธรรมด้วย เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการคัดเลือกองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นส่งให้กรมการศาสนาต่อไป

เพื่อให้การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางดำเนินการประเมินองค์กรคุณธรรม ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยมีเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ระดับองค์กรคุณธรรม และระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ส่งให้กลุ่มงานจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

  1. หนังสือนำส่ง
  2. แบบรายงานองค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน
  3. คู่มือการประเมิน องค์กรคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565
  4. เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)