อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS โดยมีข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค และข้าราชการส่วนกลาง เข้าร่วมรับการอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 ม.ค. 2565 ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน (พช)

โดยโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 กรอบและทิศทางในการปฏิบัติงานในการส่งเสริมคุณธรรมของทุกหน่วยงานให้ “คุณธรรม นำการพัฒนา” เพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมตามยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เพื่อให้สังคม ชุมชน และประเทศชาติเกิดความมั่นคง สงบร่มเย็นสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการในสังกัด พช. ซึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ ได้มีความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการ พช. เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้องเหมาะสม มีทัศนคติที่ดี เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และสามารถถ่ายทอดวิธีปฏิบัติให้แก่ประชาชนได้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)