การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนได้ประกาศรับสมัครข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสังกัดส่วนกลาง
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสังกัดส่วนกลางสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ตามลำดับ ดังนี้

๑. นายกิติพล เวชกุล                   ผู้ตรวจราชการกรม                     สำนักตรวจราชการ

๒. นายกิจจา ทองแดง                 ผู้ตรวจราชการกรม                     สำนักตรวจราชการ

๓. นางสงวน มะเสนา                  ผู้ตรวจราชการกรม                     สำนักตรวจราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก

 

(Visited 1 times, 1 visits today)