การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะรับสมัครข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสังกัดส่วนกลางกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ จำนวน ๒ คน เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

  1. หนังสือประชาสัมพันธ์ เชิญสมัคร คณะกรรมการจริยธรรม
  2. ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการจริยธรรม 3
  3. ใบสมัคร คกก 14 3

 

(Visited 1 times, 1 visits today)