การสร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2564

กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นต้นไป เพื่อให้การสร้างการรับรู้ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ และอินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

  1. ส่งจังหวัด
  2. ส่งส่วนกลาง
  3. ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 2564
  4. info ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
  5. แบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
(Visited 1 times, 1 visits today)