แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ด้วย ก.พ. ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำสำหรับข้าราชการพลเรือนซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง    และผู้ปฏิบัติงานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ก.พ. ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด

เพื่อให้การสร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรมการพัฒนาชุมชนจึงดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และสื่ออินโฟกราฟิกส์ (Infographic) แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ รายละเอียด ดังนี้

1. รวมส่งให้จังหวัด

2. รวมส่งให้ส่วนกลาง

3. แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

4. info แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)