การขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ บัญญัติให้ใช้มาตรฐานทางจริยธรรมเป็นหลักในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรา ๖ วรรคสี่ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นเพิ่มเติมจากประมวลจริยธรรมให้เหมาะสมแก่ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของหน่วยงานของรัฐนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทำร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเวียนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับบริการ และประชาชนร่วมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านการสแกน QR Code  ภายในวันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ให้หน่วยงานในสังกัดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔        ตามแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดตามลิ้งด้านล่างนี้

  1. ส่งร่างข้อกำหนดจริยธรรม ให้จังหวัด
  2. ส่งร่างข้อกำหนดจริยธรรม ให้ส่วนกลาง
  3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน 2564
  4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ QR Code
  5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หน่วยงานในสังกัด
  6. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หน่วยงานในสังกัด word
  7. ลิ้งแบบสำรวจความคิดเห็น รายบุคคล https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce2txNhgATWObpcbpAomSDPY1Q46rxopqZZqPl4EIZvaMsww/viewform?usp=sf_link 
  8. QR Code แบบสำรวจฯ รายบุคคล
(Visited 1 times, 1 visits today)