การสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

          ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง หน้า ๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการ กรรมการ พนักงานราชการพนักงานลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ และสื่ออินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บุคลากรในสังกัดทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติ

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้จาก QR Code นี้ อีกช่องทางหนึ่ง

 

ส่งประมวลให้จังหวัด

ส่งประมวลให้ส่วนกลาง

แบบรายงานผลการสร้างการรับรู้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ

ประมวลจริยธรรม 2564

 

(Visited 1 times, 1 visits today)