การคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม The Icon ปี 2564

 

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัด จึงขอเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค เสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบ

The Icon ส่งสำนักกองศูนย์

The Icon ส่งทุกจว

แบบเสนอชื่อข้าราชการต้นแบบ 2564 word

(Visited 1 times, 1 visits today)