การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด ๒๕๖๔”

หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงส่วนกลาง

หนังสือจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งกรม

ประกาศกระทรวง การเสริมสร้างวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทย

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)