โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  และให้แนวทางปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต รวมถึงการเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯ โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ ห้องสัมมนา ๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน โครงการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปในสังกัดส่วนภูมิภาค จำนวน ๘๗ คน ส่วนกลาง จำนวน ๑๓ คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ จำนวน ๖ คน รวมทั้งสิ้น ๙๓ คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทัศนคติรู้จักการเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

 

นายไพบูลย์ บูรณสันติ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน อดีตกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมฯ ว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับฟังการบรรยาย แนวทางการปฏิบัติภาวนา “เศรษฐกิจจิตใจแก้ไขพร้อมกัน” , กฎแห่งกรรม “บาปบุญมีจริงหรือ” , “กฎแห่งกรรม ยุติธรรมเสมอ”  , “การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติธรรมตามแนวกรรมฐาน โดย พระอาจารย์สังคม ธนปัญโญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 

วันที่ ๒๕ ธันวาคม รับฟังการบรรยาย  เรื่องหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินเที่ยวชมพื้นที่ศูนย์ฯ บวร บ้าน วัด โรงเรียน พื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล และกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ฐานเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)