ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะรับสมัครข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในสังกัดส่วนกลาง เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔(๓) จำนวน ๒ คน แทนกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชนชุดเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระลง

เพื่อให้การคัดเลือกกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔(๓) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการในสังกัดสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๑๔(๓) รายละเอียดดังนี้

1. หนังสือนำส่ง

2. ประกาศรับสมัคร ตามประมวลฯ ข้อ 14(3)

3. ใบสมัคร คกก 14 3

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)