ประกาศผลคำขวัญและคลิปวิดีโอส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดประกวดคำขวัญและคลิปวิดีโอส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมข้าราชการ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร กรมการพัฒนาชุมชนขอประกาศผลคำขวัญและคลิปวิดีโอส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

ประกาศทุกจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)