ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) ประจำปี 2562

กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) ประจำปี ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ
แจ้งผลการคัดเลือกให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

ประกาศทุกจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)