คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

นายประภาศ บุญยินดี

ประธานกรรมการ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

เลขานุการ

นายมนูญ สอนเกิด

กรรมการ

นางสาวปรียา โสภณา

กรรมการ

นายสินชัย ถนอมสิน

กรรมการ

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช

กรรมการ

นายธงชัย บุตรนุชิต

กรรมการ

นายวสันต์ ถนอมทรัพย์

กรรมการ

(Visited 1 times, 1 visits today)