คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน

นายประภาศ บุญยินดี

ประธานกรรมการ

นายสมหวัง พ่วงบางโพ

เลขานุการ

นายมนูญ สอนเกิด

กรรมการ

นางสาวปรียา โสภณา

กรรมการ

นายทวีป บุตรโพธิ์

กรรมการ

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์

กรรมการ

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม

กรรมการ

(Visited 1 times, 1 visits today)