โครงสร้าง/บุคลากร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม

นางสาวสุพัตรา วันนู

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจงกลนี งามทรง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

(Visited 1 times, 1 visits today)