โครงการประกวดคำขวัญและคลิปวิดีโอส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการประกวดคำขวัญและคลิปวิดีโอส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมข้าราชการ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์การ

กรมการพัฒนาชุมชนจึงขอเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญและคลิปวิดีโอส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศเชิญชวนประกวดคำขวัญและคลิป

แบบฟอร์ม เขียนคำขวัญ saved

(Visited 1 times, 1 visits today)