โครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการผู้ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๕๙ และให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการในสังกัด

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดที่ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๕๙ จนเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนประชาชน ส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) โดยให้ส่งแบบเสนอชื่อให้กรมฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

หนังสือเวียนthe icon62แจ้งจังหวัด

หนังสือเวียนThe iconแจ้งภายใน

หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน The Icon 2562

แบบเสนอชื่อข้าราชการต้นแบบ 2562

 

(Visited 1 times, 1 visits today)