ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือผ่านสื่อต่าง ๆ
ของหน่วยงานตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย กรมการพัฒนาชุมชนขอให้หน่วยงานดาวน์โหลดไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ ได้ตามไฟล์ภาพ ที่แนบมาพร้อมนี้ และติดประชาสัมพันธ์ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ข้าราชการในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลด 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)