ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2560

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง War Room กรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายประภาศ บุญยินดี เป็นประธานฯในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาการดำเนินงานเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)