โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการฯ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนประพฤติปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)