ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายสมหวัง พ่วงบางโพ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน